Робоча програма з дисципліни \"Теоретична механіка\" для студентів спеціальностей icon

Робоча програма з дисципліни "Теоретична механіка" для студентів спеціальностей

Реклама:Скачать 264.57 Kb.
НазваниеРобоча програма з дисципліни "Теоретична механіка" для студентів спеціальностей
Дата конвертации16.12.2012
Размер264.57 Kb.
ТипРобоча програма
источник
1. /Метод.вказ. для тех мех/ККР.doc
2. /Метод.вказ. для тех мех/Метод.вказ. для СР и инд.зан..doc
3. /Метод.вказ. для тех мех/РАЗДЕЛ ВТОРОЙ КИНЕМАТИКА ТОЧКИ И ТВЕРДОГО ТЕЛА для практических занять.doc
4. /Метод.вказ. для тех мех/б_лети А. СУ укр..doc
5. /Метод.вказ. для тех мех/раб. прогр. ТМ НД 2006.doc
6. /Метод.вказ. для тех мех/раб. программа ТМ.1 А,СУ06.doc
7. /Метод.вказ. для тех мех/раб. программа теор мех 2СТ Т П 06.doc
8. /Метод.вказ. для тех мех/раб. программа теор мех.1 А.doc
Міністерство освіти і науки України Херсонський державний технічний університет
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для практичних занять І самостійної роботи з дисципліни "Теоретична механіка" для студентів другого курсу для спеціальності
Второй кинематика точки и твердого тела глава X кинематика точки
Билет вопрос1 вопрос2 вопрос3
Програма З дисципліни Теоретична механіка
Робоча програма з дисципліни "Теоретична механіка" для студентів спеціальностей
Робоча програма з дисципліни "Теоретична механіка" для спеціальностей
Програма З дисципліни Теоретична механіка


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ОСНОВИ КОНСТРУЮВАННЯ


Реєстр. №_________ Затверджую

Проректор________________

Рогальський Ф.Б.

“_____”______________200__ р.
РОБОЧА ПРОГРАМА

з дисципліни "Теоретична механіка"

для студентів спеціальностей:

092501 - "Автоматизоване управління технологічними процесами"

091401 – " Системи управління і автоматизації"


Факультет кібернетики


Курс 1 семестр 2

Лекції 36 години

Практичні заняття 18 годин


Самостійна робота 54 години

Всього 108 годин

Залік 2 семестрРозробив – к.т.н., доцент Гаврилова А.М.


ХЕРСОН 2006

Робоча програма складена на базі професійно-освітньої програми спеціальності та власного досвіду автора


Робоча програма розглянута на засіданні кафедри

Основи конструювання


Протокол №____ від “_____”_______________200__ р.


Завідувач кафедрою ОК Ю.Г.Розов


Ухвалено методичною комісією факультету кібернетики


Протокол №___ від "_____"_______________200__ р.


Голова комісії Н.А. Соколова


Теоретична механіка відноситься до фундаментальних дисциплін підготовки спеціаліста в галузі спеціальностей 091401 – " Системи управління і автоматизації" і 092501 - "Автоматизоване управління технологічними процесами".


Місце дисципліни в навчальному процесі технічного університету визначається найважнішою роллю фундаментальних знань у системі підготовки сучасного спеціаліста в галузі 092501 - "Автоматизоване управління технологічними процесами" і 091401 – " Системи управління і автоматизації".

Сучасне виробництво вимагає від спеціаліста різноманітних знань та вмінь, що до вирішення задач удосконалення технологічних процесів та обладнання. Розв'язання цих задач можливо тільки за допомогою теоретичних знань, які закладаються в процесі вивчення фундаментальних дисциплін, в першу чергу - математики, фізики, теоретичної механіки.

Теоретична механіка - це наука про загальні закони механічного руху та рівноваги матеріальних тіл, а також про умови взаємодії між тілами. В її основі лежать закони природи, пов'язані з рухом матеріальних тіл.

Згідно з освітньо-кваліфікаційними характеристиками спеціальності 092501 - автоматизоване управління технологічними процесами - це формування знань, вмінь та навичок щодо самостійного розв'язання різноманітних технічних задач.

Основні задачі курсу - це:

• ознайомлення з основами аналізу механічного руху матеріальних тіл, який є основою всіх інших форм руху матерії у середовищу, що оточує людину;

• вивчення основних характеристик та законів механічного руху системи матеріальних тіл;

• створювання фундаментальної теоретичної бази, до вивчення загальноінженерних і спеціальних дисциплін, які передбачені навчальним планом.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

• основні розуміння, аксіоми, закони і теореми статики, кінематики і динаміки, рівняння аналітичної механіки, основи теорії коливань;

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

• визначити умови рівноваги твердого тіла, що знаходиться під дією декількох сил, розв’язувати основні задачі статики, кінематики та динаміки;

• використовувати знання курсу до аналізу реальної конструкції механізму або машини.

Дисципліна «Теоретична механіка» вивчається одночасно з вищою математикою та фізикою, і є базою для вивчання таких технічних дисциплін, як прикладна механіка, опір матеріалів, теорія механізмів та машин, деталі машин, проектування механізмів приборів та інші.

2. Структура дисципліни


Шифр спец.

Форма навчання

Курс

Семестр

Усьо-го годин

У тому числі


Контроль

Лекцій

Пр. занять

Лаб. роб.

СР

Залік

Іспит

КП

091401

092501

денна

1

2

108

36

18
54

+091401

092501

заочна

1

2

108

6

4
98

+

3. Тематичний план дисципліни

п/п

Теми курсу


Кількість годин

Усього

Лекцій

Пр. зан.

Лаб.раб.

Самост.робота
2 семестр

Модуль №1
1


Основні терміни, розуміння та визначення. Система збіжних сил.

4

22

2

Довільна система сил в площині.

10

4

2
4

3

Довільна просторова система сил

10

4

2
4

Модуль №2
4

Кінематика точки

6

2

2
2

5

Простіший рух тревдого тіла

6

2

2
2

6

Плоский рух твердого тіла

10

4

2
4

7

Складний рух точки

12

4

2
6

8

Динаміка точки. Загальні теореми

10

4

2
4

9

Динаміка системи. Загальні теореми.

14

6

2
6

10

Принцип Даламбера.

10

2

2
6

11

Принцип Лагранжа

4

22

12

Принцип Даламбера – Лагранжа.

4


4

13

Рівнянн Лагранжа другого роду.

8


8
Всього за семестр

108

36

18
54
4. Зміст дисципліни

Навчальний тиждень

Найменування лекцій і практичних занять, їхній стислий зміст

Обсяг годин

Форма контролю

Лекции

Пр. зан.

Лаб. раб

СР

1

2

3

4

5

6

7

4 семестр

Модуль №1

1

Лекція 1. Вступна лекція. Основні визначення. поняття і аксіоми статики. Система збіжних сил. Складання системи збіжних сил. Умови рівноваги. Теорема про три сили.

22
2

Лекція 2. Довільна плоска система сил. Алгебраїчний момент сили відносно точки. Пара сил. Еквівалентність пар сил. Умови рівноваги пар сил.

2

2

Практичне заняття 1. Довільна плоска система сил. Визначення реакцій опор плоскої системи збіжних сил.
2письмове опитування

3

Лекція 3. Головний вектор і головний момент довільної плоскої системи сил. Лема Пуансо. Умови рівноваги довільної плоскої системи сил.

24
4

Лекція 4. Довільна просторова система сил. Векторний момент сили відносно центра і осі. Векторний момент пари сил.

2

4

Практичне заняття 2. Визначення реакцій опор довільної плоскої системи сил.
2усне і письмове опитування

5

Лекція 5. Лема Пуансо. Визначення головного вектора і головного моменту довільної системи сил. Умови рівноваги.

24Модуль №2

1

2

3

4

5

6

7

6

Лекція 6. Кінематика точки. Три способи вивчення руху точки. Швидкість і прискорення точки при векторному і координатному способах завдання руху.

22
6

Практичне заняття 3 Швидкість і прискорення точки при координатному способі завдання руху.2
усне і письмове опитування

7

Лекція 7. Поступальний і обертальний рухи твердого тіла. Основна теорема про поступальний рух твердого тіла. Рівняння обертального руху. Кутова швидкість і кутове прискорення. Швидкість прискорення точок тіла при поступальном і обертальном рухе тіла.

22
8

Лекція 8. Плоский рух твердого тіла. Визначення плоского руху твердого тіла. Закон плоского руху Визначення швидкості точки плоскої фігури у загальному випадку. Теорема про проекції швидкостей двох точок плоскої фігури. Миттєвий центр швидкостей та його використання.

24
8

Практичне заняття 4. Швидкість і прискорення точки в обертальному русі тіла.
2усне і письмове опитування

9

Лекція 9. Плоский рух твердого тіла. Визначення прискорення точок плоскої фігури. Миттєвий центр прискорень.

2

10

Лекція 10. Складний рух точки. Абсолютний, відносний і переносний рухи швидкості і прискорення точки. Теорема про додавання швидкостей.

2

10

Практичне заняття 5.Плоский рух твердого тіла. Визначення кінематичних характеристик плоскопаралельного руху тіла і його точок.
2усне і письмове опитування

11

Лекція 11. Теорема Коріоліса. Прискорення Каріоліса. Фізичний зміст прискорення Коріоліса.

2
1

2

3

4

5

6

7

12

Лекція 12. Динаміка точки. Диференціальні рівняння руху точки. Дві основні задачі динаміки точки та їх розв’язування.

24
12

Практичне заняття 6. Розв’язання задач на диференціальні рівняння руху точки.
2письмове опитування

13

Лекція 13. . Загальні теореми динаміки точки. Теорема імпульсов. Теорема про зміну кінетичної енергії точки. Теорема моментів.

24
14

Лекція 14. Динаміка системи. Диференційні рівняння руху системи. Моменти інерції системи і тіла: осьовий, полярний та відцентровий.

2

14

Практичне заняття 7. Розв’язання задач на загальні теореми динаміки системи.
2Мод. контр. роб. №1

15

Лекція 15. Динаміка системи. загальні теореми динаміки ситстеми.Теорема импульсов. Теорема о рухе центра мас. Кінематичний момент системи. Теорма моментів. Кінетичний момент системи в осях Кьоніга.

2

16

Лекція 16. Загальні теореми динаміки точки. Кінетична енергія системи і тіла в різноманітних рухах. Теорема про зміну кінетичної енергії системи. кінетична енергія системи в осях Кьоніга.

26
16

Практичне заняття 8. Розв’язання задач на загальні теореми динаміки системи.
2усне і письмове опитування

17

Лекція 17. Принцип Даламбера до системи матеріальних точок. Сили інерції твердого тіла. Головний вектор та головний момент сил інерції тіла в різних рухах.

26
18

Лекція 18. Класифікація в’язів. Принцип можливих пересувань - принцип Лагранжа

22
18

Практичне заняття 9. Розв’язання задач на загальні теореми динаміки системи.
2Мод. контр. роб. №2
Лекційний матеріал для самостійного вивчання

1.

Принцип Даламбера – Лагранжа. Загальне рівняння динаміки системи.


4

конспект

2.

Узагальненні координати. Число степеней вільності системи. Загальне рівняння динаміки в узагальнених координатах. Рівняння Лагранжа 2-го роду.


8

конспект5. Матеріали, які використовуються для контролю знань студентів:

  • усне та письмове опитування, самостійні роботи на практичних заняттях;

  • модульні контрольні роботи;

  • залік.6. Самостійна робота студентів

СРС складається з підготовки до лекцій, до лабораторних робіт і проробки літератури, яка вказана у робочій програмі, завдання для самостійної роботи зі списка літератури п.3 і п.12-15.

Основой засвоєння теоретичного і практичного матеріалу з теоретичної механікиу скороченном лекційном курсі є самостійна робота, на яку надається 108 годин. Самостійна робота складається із задач для самостійного домашнього розв’язання і конспекта лекційного матеріалу за списком літератури пп.1-7.№ п/п

Тема

Форма

Рекомендована література

МОДУЛЬ №1 Статика

1.

Рівновага системи сбіжних сил.

розв’язання задач

п.3, 5

2.

Рівновага будь-якой плоской системи сил.

розв’язання задач

п.3, 5

3.

Рівновага просторової системи сил.

розв’язання задач

п.3, 5

МОДУЛЬ №2 Кінематика

1.

Кінематика точки.

розв’язання задач

п.3, 5

2.

Обертальний рух тіла.

розв’язання задач

п.3

3.

Плоскопаралельний рух тіла.

розв’язання задач

п.3, 12

4.

Складний рух точки.

розв’язання задач

п.3, 12

Динаміка

1.

Динаміка системи. Доведення теорем:

а) теорема про зміну кінетичної енергії системи;

б) теорема про рух центра мас;

в) теорема імпульсів механічної системи;

г) теорема про зміну кінетичного моменту системи
п.1-7

Елементи аналітичної механіки

1.

Принцип можливих пересувань
п.1-11

2.

Принцип Даламбера - Лагранжа
п.1-117. Робота студентів заочної форми навчання.

Спеціальність: 092501 – автоматизоване управління технологічнимим процесами;

091401 – системи управління і автоматизації


Дисципліна: "Теоретична механіка"

7.1. Структура дисципліни

Шифр спец.

Форма навчання

Курс

Семестр

Усьо-го годин

У тому числі


Контроль

Лекцій

Пр. занять

Лаб. роб.

СР

Залік

Іспит

КП

092501

091401

Заочна

1

2

108

6

16

-

98

+

-

-


7.2 Теми оглядових лекцій

Найменування лекцій і практичних занять, їхній стислий зміст

Обсяг годин

Форма контролю

Лекции

Практ. заняття

1

2

3

4

Лекція №1. Статика. Плоска система сил. Умови рівноваги. Просторова система сил. Умов рівноваги.

2

4

С1, С2, С7

Лекція №2. Кінематика точки. способи Завдання руху точки. Швидкість і прискорення точки. Складний рух точки. Кінематика твердого тіла. Прості рухи твердого тіла: поступовий і обертовий. Плоский рух твердого тіла.

2

6

К1, К2, К3,

К7

Лекція №3. Динаміка матеріальної точки. Закони динаміки. Дві основні задачі динаміки точки та їх розв’язання. Загальні теореми динаміки механічної системи: теорема про зміну кінетичної енергії системи.

2

6

Д1, Д10


Завдання контрольної роботи знаходяться в "Сбірнику завданій для курсових робіт". Навчальний посібник для студентів ВТУЗов денної і заочної форм навчання під ред. А.А. Яблонського. Москва: "Интеграл – пресс", 2003.


7.3. Самостійна робота студентів.

Однакові результати заочної і денної форми навчання передбачають одну ту саму робочу програму і тому самостійно студентам заочноїформи навчання треба вивчити всі теми перед умовлені робочою програмою з дисципліни "Теоретична механіка" для бакалаврів спеціальностей 092501, 091401.

7. Рекомендована література

а) основна:

  1. Тарг С.М. Краткий курс теоретической механики. Учебник для ВУЗов. М., ВШ, 2005 г., 416 с.

  2. Никитин Н.Н. Курс теоретической механики. М.: Высшая школа, 1990. –607с.

  3. Яблонский А.А. Сборник заданий для курсовых работ по теоретической механике. Учебное пособие. М., Интеграл - пресс, 2003 г., 384с.

  4. Савин Г.Н. и др. Курс теоретической механики. Киев, ВШ, 1980.

  5. Мещерский Н.В. Сборник задач по теоретической механике. М.: ВШ, 1986. – 448с.

  6. Яблонский А.А. Курс теоретической механики. М., ВШ, 1984 г.

  7. Е.І. Блінов Основи теоретичної механіки. Херсон ХДТУ, 2004, 466с.


б) допоміжна:

8. Бутенин Н.В. и др. Курс теоретической механики. С-Петербург, изд. "Лань" 2002. – 736с.

9. Лойцянский Л.Г., Лурье Л.И. Курс теоретической механики. М.: Наука, 1982.-352с.

10. Попов М.В. Теоретическая механика. Краткий курс. Учебник для ВУЗов. М.: Наука. 1986.-336с.

11. Павловський М.А. Теоретична механіка. Київ: "Техніка", 2002, 512с.


Методичні матеріали, розроблені на кафедрі механіки:


12. Гаврилова А.Н. Методические указания к выполнению самостоятельной работы по теоретической механике. Раздел – "кинематика". Херсон, 2003 г. Рег. № 17/188 – 03.

13. Гаврилова А.Н. Методические указания к выполнению самостоятельной работы по теоретической механике. Раздел – "динамика". Херсон, 2003 г. Рег. № 17/188 – 03.

14. Гаврилова Г. М. Методичні вказівки і завдання до виконання практичних завдань з теоретичної механіки. Херсон 2005. Рег. №28/188.-05.

Добавить документ в свой блог или на сайт


Реклама:

Похожие:

Робоча програма з дисципліни \"Теоретична механіка\" для студентів спеціальностей iconРобоча програма з дисципліни "Теоретична механіка" для спеціальностей
Робоча програма складена на базі професійно-освітньої програми спеціальності та власного досвіду

Робоча програма з дисципліни \"Теоретична механіка\" для студентів спеціальностей iconРобоча програма з дисципліни "Фізика" статус дисципліни: нормативна для спеціальностей
Міністерством освіти України, типової програми з „Загальної фізики” для професійного напрямку 0902 „Інженерна механіка”, затвердженої...

Робоча програма з дисципліни \"Теоретична механіка\" для студентів спеціальностей iconРобоча програма з дисципліни "Ділова українська мова" статус дисципліни нормативна для спеціальностей
Робоча програма складена на базі Освітньо-професійної програми, нормативних документів із впровадження кмсонп у хнту та власного...

Робоча програма з дисципліни \"Теоретична механіка\" для студентів спеціальностей iconРобоча програма з дисципліни Правознавство назва статус дисципліни нормативна для спеціальностей
Робоча програма складена на базі освітньо-професійної програми, типової навчальної програми, нормативних документів з впровадження...

Робоча програма з дисципліни \"Теоретична механіка\" для студентів спеціальностей iconРобоча програма з дисципліни " Основи інформаційних систем" статус дисципліни вибіркова для спеціальностей
Робоча програма складена на базі професійно-освітньої програми, типової навчальної програми, нормативних документів з впровадження...

Робоча програма з дисципліни \"Теоретична механіка\" для студентів спеціальностей iconРобоча програма з дисципліни " Основи інформаційних систем" статус дисципліни вибіркова для спеціальностей
Робоча програма складена на базі професійно-освітньої програми, типової навчальної програми, нормативних документів з впровадження...

Робоча програма з дисципліни \"Теоретична механіка\" для студентів спеціальностей iconРобоча програма з дисципліни " Основи інформаційних систем" статус дисципліни вибіркова для спеціальностей
Робоча програма складена на базі професійно-освітньої програми, типової навчальної програми, нормативних документів з впровадження...

Робоча програма з дисципліни \"Теоретична механіка\" для студентів спеціальностей iconРобоча програма з дисципліни «теорія електричних кіл та сигналів» статус дисципліни вибіркова для спеціальностей
Робоча програма складена на базі освітньо-професійної програми, типової навчальної програми, нормативних документів з впровадження...

Робоча програма з дисципліни \"Теоретична механіка\" для студентів спеціальностей iconРобоча програма з дисципліни «Менеджмент організацій» статус дисципліни нормативна для спеціальностей 7
Робоча програма складена на базі освітньо-професійної програми, типової навчальної програми, нормативних документів з впровадження...

Робоча програма з дисципліни \"Теоретична механіка\" для студентів спеціальностей iconРобоча програма з дисципліни «Неорганічна хімія» статус дисципліни: нормативна для спеціальностей
Робоча програма складена на базі професійно-освітньої програми, типової програми за професійним спрямуванням «Харчова технологія...

Робоча програма з дисципліни \"Теоретична механіка\" для студентів спеціальностей iconРобоча програма з дисципліни Інтелектуальна власність статус дисципліни вибіркова для студентів 4 курсу для спеціальності 000001 Якість, стандартизація та сертифікація
Робоча програма складена на базі освітньо-професійної програми, типової навчальної програми, нормативних документів з впровадження...

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©zi.zavantag.com 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы