Робоча програма з дисципліни \"Теоретична механіка\" для спеціальностей icon

Робоча програма з дисципліни "Теоретична механіка" для спеціальностей

Реклама:Скачать 277.93 Kb.
НазваниеРобоча програма з дисципліни "Теоретична механіка" для спеціальностей
Дата конвертации16.12.2012
Размер277.93 Kb.
ТипРобоча програма
источник
1. /Метод.вказ. для тех мех/ККР.doc
2. /Метод.вказ. для тех мех/Метод.вказ. для СР и инд.зан..doc
3. /Метод.вказ. для тех мех/РАЗДЕЛ ВТОРОЙ КИНЕМАТИКА ТОЧКИ И ТВЕРДОГО ТЕЛА для практических занять.doc
4. /Метод.вказ. для тех мех/б_лети А. СУ укр..doc
5. /Метод.вказ. для тех мех/раб. прогр. ТМ НД 2006.doc
6. /Метод.вказ. для тех мех/раб. программа ТМ.1 А,СУ06.doc
7. /Метод.вказ. для тех мех/раб. программа теор мех 2СТ Т П 06.doc
8. /Метод.вказ. для тех мех/раб. программа теор мех.1 А.doc
Міністерство освіти і науки України Херсонський державний технічний університет
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для практичних занять І самостійної роботи з дисципліни "Теоретична механіка" для студентів другого курсу для спеціальності
Второй кинематика точки и твердого тела глава X кинематика точки
Билет вопрос1 вопрос2 вопрос3
Програма З дисципліни Теоретична механіка
Робоча програма з дисципліни "Теоретична механіка" для студентів спеціальностей
Робоча програма з дисципліни "Теоретична механіка" для спеціальностей
Програма З дисципліни Теоретична механіка


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ОСНОВИ КОНСТРУЮВАННЯ


Реєстр. №_________ Затверджую

Проректор________________

Рогальський Ф.Б.

“_____”______________200__ р.
РОБОЧА ПРОГРАМА

з дисципліни "Теоретична механіка" для спеціальностей


091802 – переробка, стандартизація і сертифікація продукції легкої промисловості

091803 – прядіння натуральних і хімічних волокон

091804 – технологія та дизайн тканин і трикотажу

Факультет технології і дизайну


Курс 2 семестр 3

Лекції 36години

Практичні заняття 18 годин


Лабораторні роботи 18 годин

Самостійна робота 117години

Всього 189 годин

Іспит 3 семестрРозробив – к.т.н., доцент Гаврилова А.М.


ХЕРСОН 2005

Робоча програма складена на базі професійно-освітньої програми спеціальності та власного досвіду автора


Робоча програма розглянута на засіданні кафедри

Основи конструювання


Протокол №____ від “_____”_______________200__ р.


Завідувач кафедрою ОК Ю.Г.Розов


Робоча програма розглянута на засіданні кафедри ПССС


Протокол №____ від “_____”_______________200__ р.


Завідувач кафедрою ПССС проф. Чурсіна Л.А.


Робоча програма розглянута на засіданні кафедри Механічної технології волокнистих матеріалів


Протокол №____ від “_____”_______________200__ р.


Завідувач кафедрою І.А. Прохорова


Ухвалено методичною радою факультету технології і дизайну


Протокол №____ від “_____”_______________200__ р.


Голова комісії

декан факультету д.т.н. М.І.Валько

1. Мета і задачі дисципліни, її місце в навчальному процесі

Теоретична механіка відноситься до фундаментальних дисциплін підготовки спеціаліста в галузі технології і обладнання легкої промисловості.

Місце дисципліни в навчальному процесі технічного університету визначається найважнішою роллю фундаментальних знань у системі підготовки сучасного спеціаліста в галузі технології легкої промисловості.

Сучасне виробництво вимагає від спеціаліста різноманітних знань та вмінь, що до вирішення задач удосконалення технологічних процесів та обладнання. Розв'язання цих задач можливо тільки за допомогою теоретичних знань, які закладаються в процесі вивчення фундаментальних дисциплін, в першу чергу - математики, фізики, теоретичної механіки.

Теоретична механіка - це наука про загальні закони механічного руху та рівноваги матеріальних тіл, а також про умови взаємодії між тілами. В її основі лежать закони природи, пов'язані з рухом матеріальних тіл.

Згідно з освітньо-кваліфікаційними характеристиками спеціальностей:

091802 – переробка, стандартизація та сертифікація продукції легкої промисловості, 091803 - прядіння натуральних та хімічних волокон, 091804 – технологія та дизайн тканин та трикотажу - головна мета вивчення теоретичної механіки - це формування знань, вмінь та навичок щодо самостійного розв'язання різноманітних технічних задач.

Основні задачі курсу - це:

• ознайомлення з основами аналізу механічного руху матеріальних тіл, який є основою всіх інших форм руху матерії у середовищу, що оточує людину;

• вивчення основних характеристик та законів механічного руху системи матеріальних тіл;

• створювання фундаментальної теоретичної бази, до вивчення загальноінженерних і спеціальних дисциплін, які передбачені навчальним планом.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

• основні розуміння, аксіоми, закони і теореми статики, кінематики і динаміки, рівняння аналітичної механіки, основи теорії коливань;

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

• визначити умови рівноваги твердого тіла, що знаходиться під дією декількох сил, розв’язувати основні задачі статики, кінематики та динаміки;

• використовувати знання курсу до аналізу реальної конструкції механізму або машини.

Дисципліна «Теоретична механіка» вивчається одночасно з вищою математикою та фізикою, і є базою для вивчання таких технічних дисциплін, як прикладна механіка, опір матеріалів, теорія механізмів та машин, деталі машин.

2. Структура дисципліниШифр спец.

Форма навчання

Курс

Семестр

Усьо-го годин

У тому числі


Контроль

Лекцій

Пр. занять

Лаб. раб.

СР

Залік

Іспит

КП

091802

091803

091804

Денна

2

3

189

36

18

18

117

-

3

-3. Тематичний план дисципліни

п/п

Теми курсу


Кількість годин

Усього

Лекцій

Пр. зан.

Лаб.раб.

Самост.робота
3 семестр

Модуль №1


Основні терміни, розуміння та визначення. Система збіжних сил. Зв’язки та їх реакції.

4

2
2


Довільна система сил в площині.

22

4

2

2

14Довільна просторова система сил

10

28Кінематика точки

18

216Простіший рух тревдого тіла

22

2

2

2

16Плоскопаралельний рух твердого тіла

26

4

4

4

14

Модуль№2
7.

Складний рух точки

10

4

2
4

8.

Динамка точки. Загальні теореми

12

2

2

2

6

9.

Динаміка системи. Загальні теореми.

35

8

4
23

10.

Принцип Даламбера

24

4

2

4

14

11.

Принцип Даламбера-Лагранжа

6

23
Всього за семестр

189

36

18

18

117

4. Зміст дисципліни


Навчальний тиждень

Найменування лекцій і практичних занять, їхній стислий зміст

Обсяг годин

Форма контролю

Лекции

Пр. зан.

Лаб. раб

СР

1

2

3

4
5

6

4 семестр

Модуль №1

1

Лекція 1. Вступна лекція. Робоча програма. Теоретична механіка і її значення серед технічних дисциплін. Основні визначення. поняття і аксіоми статики. Система збіжних сил. Складання системи збіжних сил. Проекції сили на вісь і на площину. Умови рівноваги. Теорема про три сили.

2
Лабораторне заняття 1. В’язі та їх реакції. Визначення реакції в’язів.2

4

письмове опитування

2

Лекція 2. Довільна плоска система сил. Алгебраїчний момент сили відносно точки. Пара сил. Еквівалентність пар сил. Умови рівноваги пар сил.

2
Практичне заняття 1. Плоска система сил. Складання рівняннь рівноваги плоскої системи збіжних сил. Визначення реакцій опор.
2
4

письмове опитування

3

Лекція 3. Головний вектор і головний момент довільної плоскої системи сил. Лема Пуансо про паралельний перенос сили. Зведення системи сил.

26Лабораторне заняття 2. Визначення реакцій опор довільної плоскої системи сил.2
Захист лаб.роб.

4

Лекція 4. Довільна просторова система сил. Векторний момент сили відносно центра. Векторний момент пари сил. Лема Пуансо. Визначення головного вектора і головного моменту бовільної просторової системи сил.

28Практичне заняття 2. Довільна просторова система сил. Складання рівнянь рівноваги довільної просторової системи сил. Визначення опорних реакцій.
2письмове опитування

5

Лекція 5. Кінематика точки. Три способи вивчення руху точки. Швидкість і прискорення точки при векторному і координатному способах завдання руху.

2
Лабораторне заняття 3. Складання кінематичної схеми плоских механізмів.2

6

письмове опитування

6

Лекція 6. Поступальний і обертальний рухи твердого тіла. Обертальний рух твердого тіла навколо нерухомої осі. Рівняння обертального руху. Кутова швидкість і кутове прискорення. Швидкість прискорення точок тіла. Векторне зображення. Основна теорема про поступальний рух твердого тіла.

2
Практичне заняття 3. Швидкість і прискорення точки в обертальному русі тіла.
2
10

письмове опитування

7

Лекція 7. Плоский рух твердого тіла. Визначення плоского руху твердого тіла. Закон та рівняння плоского руху на поступальний і обертальний. Визначення швидкості точки плоскої фігури у загальному випадку. Теорема про проекції швидкостей двох точок плоскої фігури. Миттєвий центр швидкостей та його використання.

2
Лабораторне заняття 4. Обертальний рух тіла і визначення кінематичних характеристик. Креслення зубів евольвентного профілю методом обкотування.2

6

захист лаб.роб.

8

Лекція 8. Прискорення точки плоскої фігури. Визначення прискорення точки плоскої фігури у загальному вигляді. Обертальне та доцентрове прискорення. Миттєвий центр прискорень.

2
Практичне заняття 4. Знаходження швидкостей точок плоскої фігури. Використання загальної формули, теореми про проекції швидкостей і поняття миттєвого центру швидкостей для знахлдження швидкостей точок плоскої фігури.
2
2

Модульнаконтр. робота

№1

Модуль №2

9

Лекція 9. Складний рух точки. Абсолютний, відносний і переносний рухи швидкості і прискорення точки. Теорема про додавання швидкостей. Теорема Каріоліса. Прискорення Каріоліса та йогог механічний зміст. Правило Жуковського. Порядок розв’язання задач.

26Лабораторне заняття 5. Кінематичний аналіз зубчастих механізмів.2

2

захист лаб.роб.

10

Лекція 10. Складний рух твердого тіла. Додавання обертань. Визначення кутової швидкості. Пара обертань.

2
Практичне заняття 5. Складний рух точки. Визначення швидкостей і прискорення точки в складному русі.2

10

письмове опитування

11

Лекція 11. Динаміка точки. Диференціальні рівняння руху точки. Дві основні задачі динаміки точки та їх розв’язування. Загальні теореми динаміки точки. Теорема імпульсов. Теорема про зміну кінетичної енергії точки теорема моментів.

26Лабораторне заняття 6. Кінематичний аналіз зубчастих механізмів. Розрахунок планетарних механізмів.2
Захист лаб.роб.

12

Лекція 12. Диференційні рівняння руху системи. Моменти інерції системи і тіла: осьовий, полярний та відцентровий. Теорема про моменти інерції.

27Практичне заняття 6. Розв’язання задач динаміки точки.
2письмове опитування

13

Лекція 13. Загальні теореми динаміки системи.

26Лабораторне заняття 7. Визначення моментів інерції ланків механізму з допомогою методу вантажу, що падає. Розв’язання задач динаміки системи.2
Захист лаб.роб.

14

Лекція 14. Загальні теореми динаміки системи (продовження)

2
Практичне заняття 7. Розв’язання задач про загальні теореми динаміки системи.
2
6

письмове опитування

15

Лекція 15. Загальні теореми динаміки системи (продовження).Лабораторне заняття 8. Рівноваження мас, що обертаються.2
Захист лаб.роб.

16

Лекція 16. Принцип Даламбера до ситеми матеріальних точок. Сили інерції твердлго тіла. Приведення сил інерції до центру. Головний вектор та головний момент сил інерції.

24Практичне заняття 8. Розв’язання задач на загальні теореми динаміки системи. Використання теореми про змінену кінетичної енергії системи.
4
10

Модульна контр. роб. №2

17

Лекція 17. Класифікація в’язів. Принцип можливих пересувань.

26Лабораторне заняття 9. Рівноваження мас, що обертаються (продовження).2

4

Захист лаб.роб.

18

Лекція 18. Принцип Даламбера - Лагранжа

2
Практичне заняття 9. Розв’язання задач з використання принципу можливих пересувань та загального рівняння динаміки системи.
2
4

5. Матеріали, які використовуються для контролю знань студентів:

 • усне та письмове опитування, самостійні роботи на практичних заняттях;

 • захист лабораторних робот;

 • модульні контрольні роботи;

 • іспит.6. Самостійна робота студентів

СРС складається з підготовки до лекцій, до лабораторних робіт і проробки літератури, яка вказана у робочій програмі, завдання для самостійної роботи зі списка літератури п.3 і п.11,12.

Основой засвоєння теоретичного і практичного матеріалу з теоретичної механікиу скороченном лекційном курсі є самостійна робота, на яку надається 117 годин. Самостійна робота складається із задач для самостійного домашнього розв’язання і конспекта лекційного матеріалу за списком літератури пп.1-7.№ п/п

Тема

Форма

Рекомендована література

МОДУЛЬ №1 Статика

1.

Рівновага системи сбіжних сил.

розв’язання задач

п.5

2.

Рівновага будь-якой плоской системи сил.

розв’язання задач

п.5,6

3.

Рівновага системи тел.

конспект

п.1-4

4.

Центр ваги.

конспект

п.1-7

5.

Рівновага просторової системи сил.

розв’язання задач

п.3-5

Кінематика

1.

Кінематика точки.

розв’язання задач

п.3

2.

Обертальний рух тіла.
п.3

3.

Плоскопаралельний рух тіла.

розв’язання задач

п.3,11

МОДУЛЬ №2

4.

Складний рух точки.

розв’язання задач

п.3,11

5.

Складний рух тіла.

конспект

п.1-7

Динаміка

1.

Доведення теорем динаміки:

а) теорема про зміну кінетичної енергії механічної системи;

б) теорема про рух центра мас;

в) теорема про зміну кількості руху мханічної системи;

г) теорема про зміну кінетичного моменту системи
п.1-7

Елементи аналітичної механіки

1.

Принцип можливих пересувань
п.1-7

2.

Принцип Даламбера - Лагранжа7. Рекомендована література

а) основна:

 1. Тарг С.М. Краткий курс теоретической механики. Учебник для ВУЗов. М., ВШ, 2005 г., 416 с.

 2. Никитин Н.Н. Курс теоретической механики. М.: Высшая школа, 1990.

 3. Яблонский А.А. Сборник заданий для курсовых работ по теоретической механике. Учебное пособие. М., Интеграл - пресс, 2003 г., 384с.

 4. Савин Г.Н. и др. Курс теоретической механики. Киев, ВШ, 1980.

 5. Мещерский Н.В. Сборник задач по теоретической механике. М.: ВШ, 1986.-448с.

 6. Яблонский А.А. Курс теоретической механики. М., ВШ, 1984 г.

 7. Е.І. Блінов Основи теоретичної механіки. Херсон ХДТУ, 2004, 466с.


б) допоміжна:

8. Бутенин Н.В. и др. Курс теоретической механики. С-Петербург Изд. "Лань", 2002.-736с.

9. Лойщянский Л.Г., Лурье Л.И. Курс теоретической механики. М.: ВШ, 1982.-352с.

10. Попов М.В. Теоретическая механика.Краткий курс. Учеьник для ВТУЗов М.: Наука, 1986.-336с.

11. Павловський М.А. Теоретична механіка. Київ: "Техніка", 2002, 512с.


Методичні матеріали, розроблені на кафедрі механіки:


12. Гаврилова А.Н. Методические указания к выполнению самостоятельной работы по теоретической механике. Раздел – "кинематика". Херсон, 2003 г. Рег. № 17/188 – 03.

13. Гаврилова А.Н. Методические указания к выполнению самостоятельной работы по теоретической механике. Раздел – "динамика". Херсон, 2003 г. Рег. № 17/188 – 03.

14. Гаврилова А.Н. Методические указания и задания к выполнению практических работ по теоретической механике. Херсон, 2005 г. Рег. № 28/188 – 05.


Додаток

7. Робота студентів заочної форми навчання.

Спеціальність: 091802 - 091804

Дисципліна: "Теоретична механіка"

7.1. Структура дисципліни

Шифр спец.

Форма навчання

Курс

Семестр

Усьо-го годин

У тому числі


Контроль

Лекцій

Пр. занять

Лаб. роб.

СР

Залік

Іспит

КП

091802-091804

Заочна

ІІ

ІІІ

189

8

4

6

171
+

-Найменування лекцій і практичних занять, їхній стислий зміст

Обсяг годин / форма

/контролю

Лекц.

Пр. зан.

Лаб. зан.
1

2

3

4

5

Лекція №1. Статика. Плоска система сил. Умови рівноваги. Просторова система сил. Умов рівноваги.

4


2

2

С1, С2, С7

Лекція №2. Кінематика точки. способи Завдання руху точки. Швидкість і прискорення точки. Складний рух точки. Кінематика твердого тіла. Прості рухи твердого тіла: поступовий і обертовий. Плоский рух твердого тіла.

22

2

К1, К2, К3,

К7

Лекція №3. Динаміка матеріальної точки. Закони динаміки. Дві основні задачі динаміки точки та їх розв’язання. Загальні теореми динаміки механічної системи: теорема про зміну кінетичної енергії системи.

2
2

Д1, Д10
7.2 Теми оглядових лекцій

Завдання контрольної роботи знаходяться в "Сбірнику завданій для курсових робіт". Навчальний посібник для студентів ВТУЗов денної і заочної форм навчання під ред. А.А. Яблонського. Москва: "Интеграл – пресс", 2003.

7.3. Самостійна робота студентів.

Однакові результати заочної і денної форми навчання передбачають одну ту саму робочу програму і тому самостійно студентам заочноїформи навчання треба вивчити всі теми перед умовлені робочою програмою з дисципліни "Теоретична механіка" для бакалаврів спеціальностей 091802 - 091804.

Добавить документ в свой блог или на сайт


Реклама:

Похожие:

Робоча програма з дисципліни \"Теоретична механіка\" для спеціальностей iconРобоча програма з дисципліни "Теоретична механіка" для спеціальностей
Робоча програма складена на базі професійно-освітньої програми спеціальності та власного досвіду

Робоча програма з дисципліни \"Теоретична механіка\" для спеціальностей iconРобоча програма з дисципліни "Фізика" статус дисципліни: нормативна для спеціальностей
Міністерством освіти України, типової програми з „Загальної фізики” для професійного напрямку 0902 „Інженерна механіка”, затвердженої...

Робоча програма з дисципліни \"Теоретична механіка\" для спеціальностей iconРобоча програма з дисципліни "Ділова українська мова" статус дисципліни нормативна для спеціальностей
Робоча програма складена на базі Освітньо-професійної програми, нормативних документів із впровадження кмсонп у хнту та власного...

Робоча програма з дисципліни \"Теоретична механіка\" для спеціальностей iconРобоча програма з дисципліни Правознавство назва статус дисципліни нормативна для спеціальностей
Робоча програма складена на базі освітньо-професійної програми, типової навчальної програми, нормативних документів з впровадження...

Робоча програма з дисципліни \"Теоретична механіка\" для спеціальностей iconРобоча програма з дисципліни " Основи інформаційних систем" статус дисципліни вибіркова для спеціальностей
Робоча програма складена на базі професійно-освітньої програми, типової навчальної програми, нормативних документів з впровадження...

Робоча програма з дисципліни \"Теоретична механіка\" для спеціальностей iconРобоча програма з дисципліни " Основи інформаційних систем" статус дисципліни вибіркова для спеціальностей
Робоча програма складена на базі професійно-освітньої програми, типової навчальної програми, нормативних документів з впровадження...

Робоча програма з дисципліни \"Теоретична механіка\" для спеціальностей iconРобоча програма з дисципліни " Основи інформаційних систем" статус дисципліни вибіркова для спеціальностей
Робоча програма складена на базі професійно-освітньої програми, типової навчальної програми, нормативних документів з впровадження...

Робоча програма з дисципліни \"Теоретична механіка\" для спеціальностей iconРобоча програма з дисципліни «Менеджмент організацій» статус дисципліни нормативна для спеціальностей 7
Робоча програма складена на базі освітньо-професійної програми, типової навчальної програми, нормативних документів з впровадження...

Робоча програма з дисципліни \"Теоретична механіка\" для спеціальностей iconРобоча програма з дисципліни «теорія електричних кіл та сигналів» статус дисципліни вибіркова для спеціальностей
Робоча програма складена на базі освітньо-професійної програми, типової навчальної програми, нормативних документів з впровадження...

Робоча програма з дисципліни \"Теоретична механіка\" для спеціальностей iconРобоча програма з дисципліни «Неорганічна хімія» статус дисципліни: нормативна для спеціальностей
Робоча програма складена на базі професійно-освітньої програми, типової програми за професійним спрямуванням «Харчова технологія...

Робоча програма з дисципліни \"Теоретична механіка\" для спеціальностей iconРобоча програма з дисципліни «Страхові послуги» Статус дисципліни вибіркова Для спеціальності
Робоча програма розглянута на засіданні кафедри «податкової та бюджетної політики»

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©zi.zavantag.com 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы