Програма З дисципліни Теоретична механіка icon

Програма З дисципліни Теоретична механіка

Реклама:Скачать 285.92 Kb.
НазваниеПрограма З дисципліни Теоретична механіка
Дата конвертации16.12.2012
Размер285.92 Kb.
ТипПрограма
источник
1. /Метод.вказ. для тех мех/ККР.doc
2. /Метод.вказ. для тех мех/Метод.вказ. для СР и инд.зан..doc
3. /Метод.вказ. для тех мех/РАЗДЕЛ ВТОРОЙ КИНЕМАТИКА ТОЧКИ И ТВЕРДОГО ТЕЛА для практических занять.doc
4. /Метод.вказ. для тех мех/б_лети А. СУ укр..doc
5. /Метод.вказ. для тех мех/раб. прогр. ТМ НД 2006.doc
6. /Метод.вказ. для тех мех/раб. программа ТМ.1 А,СУ06.doc
7. /Метод.вказ. для тех мех/раб. программа теор мех 2СТ Т П 06.doc
8. /Метод.вказ. для тех мех/раб. программа теор мех.1 А.doc
Міністерство освіти і науки України Херсонський державний технічний університет
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для практичних занять І самостійної роботи з дисципліни "Теоретична механіка" для студентів другого курсу для спеціальності
Второй кинематика точки и твердого тела глава X кинематика точки
Билет вопрос1 вопрос2 вопрос3
Програма З дисципліни Теоретична механіка
Робоча програма з дисципліни "Теоретична механіка" для студентів спеціальностей
Робоча програма з дисципліни "Теоретична механіка" для спеціальностей
Програма З дисципліни Теоретична механіка


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ОСНОВИ КОНСТРУЮВАННЯ


Реєстр. №_________ Затверджую

Проректор________________

Рогальський Ф.Б.

“_____”______________200__ р.
РОБОЧА ПРОГРАМА

з дисципліни "Теоретична механіка" для 1 курсу

спеціальності 092501


"Автоматизоване управління технологічними процесами"


Факультет кібернетики


Курс 21 семестр 2

Лекції 18 години

Практичні заняття 18 годин


Самостійна робота 72 години

Всього 108 годин

Залік 2 семестрРозробив – к.т.н., доцент Гаврилова А.М.


ХЕРСОН 2005

Робоча програма складена на базі професійно-освітньої програми спеціальності та власного досвіду автора


Робоча програма розглянута на засіданні кафедри

Основи конструювання


Протокол №____ від “_____”_______________200__ р.


Завідувач кафедрою ОК Ю.Г.Розов


Ухвалено методичною комісією факультету кібернетики


Протокол №___ від "_____"_______________200__ р.


Голова комісії Н.А. Соколова


Теоретична механіка відноситься до фундаментальних дисциплін підготовки спеціаліста в галузі технології і обладнання легкої промисловості.

Місце дисципліни в навчальному процесі технічного університету визначається найважнішою роллю фундаментальних знань у системі підготовки сучасного спеціаліста в галузі технології легкої промисловості.

Сучасне виробництво вимагає від спеціаліста різноманітних знань та вмінь, що до вирішення задач удосконалення технологічних процесів та обладнання. Розв'язання цих задач можливо тільки за допомогою теоретичних знань, які закладаються в процесі вивчення фундаментальних дисциплін, в першу чергу - математики, фізики, теоретичної механіки.

Теоретична механіка - це наука про загальні закони механічного руху та рівноваги матеріальних тіл, а також про умови взаємодії між тілами. В її основі лежать закони природи, пов'язані з рухом матеріальних тіл.

Згідно з освітньо-кваліфікаційними характеристиками спеціальності 092501 - автоматизоване управління технологічними процесами - це формування знань, вмінь та навичок щодо самостійного розв'язання різноманітних технічних задач.

Основні задачі курсу - це:

• ознайомлення з основами аналізу механічного руху матеріальних тіл, який є основою всіх інших форм руху матерії у середовищу, що оточує людину;

• вивчення основних характеристик та законів механічного руху системи матеріальних тіл;

• створювання фундаментальної теоретичної бази, до вивчення загальноінженерних і спеціальних дисциплін, які передбачені навчальним планом.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

• основні розуміння, аксіоми, закони і теореми статики, кінематики і динаміки, рівняння аналітичної механіки, основи теорії коливань;

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

• визначити умови рівноваги твердого тіла, що знаходиться під дією декількох сил, розв’язувати основні задачі статики, кінематики та динаміки;

• використовувати знання курсу до аналізу реальної конструкції механізму або машини.

Дисципліна «Теоретична механіка» вивчається одночасно з вищою математикою та фізикою, і є базою для вивчання таких технічних дисциплін, як прикладна механіка, опір матеріалів, теорія механізмів та машин, деталі машин, проектування механізмів приборів та інші.

2. Структура дисципліни


Шифр спец.

Форма навчання

Курс

Семестр

Усьо-го годин

У тому числі


Контроль

Лекцій

Пр. занять

Лаб. роб.

СР

Залік

Іспит

КП

7090504

Денна

2

3,4

162

52

24

-

86

+

+

-3. Тематичний план дисципліни

п/п

Теми курсу


Кількість годин

Усього

Лекцій

Пр. зан.

Лаб.раб.

Самост.робота
2 семестр

Модуль №1
1

Основні терміни, розуміння та визначення. Зв’язки та їх реакції.

2

2


2

Система збіжних сил.

4

22

3

Довільна система сил в площині.

14

4

4
6

4

Довільна просторова система сил

12

6

2
4

5

Центр ваги.

4

22

6

Тертя.

4

22

Модуль №2Кінематика точки

10

4

2
2
Простіший рух тревдого тіла

8

2

2
4
Плоскопаралельний рух твердого тіла

16

6

4
6
Складний рух точки

12

4

2
6
Складний рух твердого тіла.

6

24

Модуль №3Динаміка точки. Загальні теореми

16

4

2
10
Динаміка системи. Загальні теореми.

18

6

2
10
Принцип Даламбера – Лагранжа. Принцип Лагранжа.

9

2

2
5
Рівнянн Лагранжа другого роду.

10


10
Всього за семестр

162

52

24
86

4. Зміст дисципліни

Навчальний тиждень

Найменування лекцій і практичних занять, їхній стислий зміст

Обсяг годин

Форма контролю

Лекции

Пр. зан.

Лаб. раб

СР

1

2

3

4

5

6

7

2 семестр

Модуль №1

1

Лекція 1. Вступна лекція. Робоча програма. Основні визначення, поняття та аксіоми статики. Визначення реакцій опор.

2

2

Лекція 2. Система збіжних сил. Складання системи збіжних сил. Прекції сили на вісь і на площину. Умови рівноваги. Теорема про три сили.

22

письмове опитування

3

Лекція 3. Довільна плоска система сил. Алгебраїчний момент сили відносно точки. Пара сил. Еквівалентність пар сил. Умови рівноваги пар сил.

2

4

Лекція 4. Головний вектор і головний момент довільної плоскої системи сил. Лема Пуансо. Умови рівноваги довільної пловкої системи сил.

26Практичне заняття 1. Плоска система сил. Складання рівнянь рівноваги довільної плоскої системи сил.
2письмове опитування

5

Лекція 5. Центр ваги.

2

6

Лекція 6. Тертя.

22Практичне заняття2. Визначення реакцій опор довільної плоскої системи сил

22

письмове опитування

7

Лекція 7. Довільна просторова система сил. Векторний момент сили відносно центра. Момент сили відносно осі. Залежність векторного момента і момента сили відносно осі.

2

8

Лекція 8. Векторний момент пари сил. Складання просторової системи пар. Умови рівноваги пар.

2
1

2

3

4

5

6

7
Практичне заняття 3. Визначення реакцій опор довільної просторової системи сил.
2Модульна контрольна робота №1

Модуль №2

9

Лекція 9. Лема Пуансо. Визначення головного вектора і головного моменту довільної системи сил. Умови рівноваги.

24

письмове опитування, конспект

10

Лекція 10. Кінематика точки. Три способи вивчення руху точки. Швидкість і прискорення точки при векторному і координатному способах завдання руху.

24

конспект
Практичне заняття 4. Швидкість і прискорення точки.
2письмове опитування

11

Лекція 11. Поступальний і обертальний рухи твердого тіла. Поступальний рух твердого тіла. Основна теорема про поступальний рух твердого тіла. Обертальний рух твердого тіла навколо нерухомої осі. Рівняння обертального руху. Кутова швидкість і кутове прискорення. Швидкість прискорення точок тіла.

2
Практичне заняття 5. Обертальний рух твердого тіла. Визначення кінематичних характеристик тіла, що обертається та його точок.
2
4
6

Лекція 6. Плоский рух твердого тіла. Визначення швидкості точки плоскої фігури у загальному випадку. Теорема про проекції швидкостей двох точок плоскої фігури. Миттєвий центр швидкостей та його використання. Визначення прискорення точок тіла.

28Практичне заняття 6. Плоский рух твердого тіла. Визначення кінематичних характеристик плоскопаралельного руху тіла і його точок.27

Лекція 7. Складний рух точки. Абсолютний, відносний і переносний рухи, швидкості і прискорення точки. Теорема про додавання швидкостей. Теорема Каріоліса. Прискорення Коріоліса. Фізичний зміст прискорення Коріоліса.

28Практичне заняття 7. Складний рух точки. Визначення швидкостей і прискорення точки в складному русі.2
письмове опитування
1

2

3

4

5

6

7

8

Лекція 8. Динаміка точки. Диференціальні рівняння руху точки. Дві основні задачі динаміки точки та їх розв’язування. Загальні теореми динаміки точки. Теорема імпульсов. Теорема про зміну кінетичної енергії точки.

28Практичне заняття 8. Розв’язання задач динаміки точки.
2


9

Лекція 9. Динаміка системи. Диференційні рівняння руху системи. Моменти інерції системи і тіла: осьовий, полярний та відцентровий. Загальні теореми динаміки системи.

28Практичне заняття 9. Розв’язання задач на загальні теореми динаміки системи. Використання теореми про зміну кінетичної енергії системи.
2модульна контрольнааробота

Лекційний матеріал для самостійного вивчання

1.

Загальні теореми динаміки системи.


10

конспект

2.

Принцип Даламбера до системи матеріальних точок. Сили інерції твердого тіла. Головний вектор та головний момент сил інерції тіла в різних рухах.


6

конспект

3.

Класифікація в’язів. Принцип можливих пересувань.


2

конспект

4.

Принцип Даламбера – Лагранжа.


4

конспект


5. Матеріали, які використовуються для контролю знань студентів:

  • усне та письмове опитування, самостійні роботи на практичних заняттях;

  • модульні контрольні роботи;

  • залік.


6. Самостійна робота студентів

СРС складається з підготовки до лекцій, до лабораторних робіт і проробки літератури, яка вказана у робочій програмі, завдання для самостійної роботи зі списка літератури п.3 і п.12-15.

Основой засвоєння теоретичного і практичного матеріалу з теоретичної механікиу скороченном лекційном курсі є самостійна робота, на яку надається 127 годин. Самостійна робота складається із задач для самостійного домашнього розв’язання і конспекта лекційного матеріалу за списком літератури пп.1-7.№ п/п

Тема

Форма

Рекомендована література

МОДУЛЬ №1 Статика

1.

Рівновага системи сбіжних сил.

розв’язання задач

п.3, 5

2.

Рівновага будь-якой плоской системи сил.

розв’язання задач

п.3, 5

3.

Рівновага просторової системи сил.

розв’язання задач

п.3, 5

Кінематика

1.

Кінематика точки.

розв’язання задач

п.3, 5

2.

Обертальний рух тіла.

розв’язання задач

п.3

3.

Плоскопаралельний рух тіла.

розв’язання задач

п.3, 12

4.

Складний рух точки.

розв’язання задач

п.3, 12

Динаміка

1.

Динаміка системи. Доведення теорем:

а) теорема про зміну кінетичної енергії системи;

б) теорема про рух центра мас;

в) теорема імпульсів механічної системи;

г) теорема про зміну кінетичного моменту системи
п.1-7

Елементи аналітичної механіки

1.

Принцип можливих пересувань
п.1-11

2.

Принцип Даламбера - Лагранжа
п.1-117. Робота студентів заочної форми навчання.

Спеціальність: 092501 – автоматизоване управління

технологічнимим процесами

Дисципліна: "теоретична механіка"


7.1. Структура дисципліни

Шифр спец.

Форма навчання

Курс

Семестр

Усьо-го годин

У тому числі


Контроль

Лекцій

Пр. занять

Лаб. роб.

СР

Залік

Іспит

КП

092501

Заочна

1

2

108

6

4

-

98

+

-

-


7.2 Теми оглядових лекцій

Найменування лекцій і практичних занять, їхній стислий зміст

Обсяг годин

Форма контролю

Лекции

Практ. заняття

1

2

3

4

Лекція №1. Статика. Плоска система сил. Умови рівноваги. Просторова система сил. Умов рівноваги.

2

4

С1, С2, С7

Лекція №2. Кінематика точки. способи Завдання руху точки. Швидкість і прискорення точки. Кінематика твердого тіла. Прості рухи твердого тіла: поступовий і обертовий. Плоский рух твердого тіла.

2

6

К1, К2, К3,

К7

Лекція №3. Динаміка матеріальної точки. Закони динаміки. Дві основні задачі динаміки точки та їх розв’язання. Загальні теореми динаміки механічної системи: теорема про зміну кінетичної енергії системи.

2

6

Д1, Д10


Завдання контрольної роботи знаходяться в "Сбірнику завданій для курсових робіт". Навчальний посібник для студентів ВТУЗов денної і заочної форм навчання під ред. А.А. Яблонського. Москва: "Интеграл – пресс", 2003.


7.3. Самостійна робота студентів.

Однакові результати заочної і денної форми навчання передбачають одну ту саму робочу програму і тому самостійно студентам заочноїформи навчання треба вивчити всі теми перед умовлені робочою програмою з дисципліни "Теоретична механіка" для бакалаврів спеціальностей 092501.

7. Рекомендована література

а) основна:

  1. Тарг С.М. Краткий курс теоретической механики. Учебник для ВУЗов. М., ВШ, 1986 г., 416 с.

  2. Никитин Н.Н. Курс теоретической механики. М.: Высшая школа, 1990. –607с.

  3. Яблонский А.А. Сборник заданий для курсовых работ по теоретической механике. Учебное пособие. М., Интеграл - пресс, 2003 г., 384с.

  4. Савин Г.Н. и др. Курс теоретической механики. Киев, ВШ, 1980.

  5. Мещерский Н.В. Сборник задач по теоретической механике. М.: ВШ, 1978.

  6. Яблонский А.А. Курс теоретической механики. М., ВШ, 1977 г.

  7. Е.І. Блінов Основи теоретичної механіки. Херсон ХДТУ, 2004, 466с.


б) допоміжна:

8. Бутенин Н.В. и др. Курс теоретической механики. М.: Наука, 1979.

9. Лойцянский Л.Г., Лурье Л.И. Курс теоретической механики. М.: ВШ, 1982.-352с.

10. Попов М.В. Теоретическая механика. Краткий курс. Учебник для ВУЗов. М.: Наука. 1986.-336с.

11. Павловський М.А. Теоретична механіка. Київ: "Техніка", 2002, 512с.


Методичні матеріали, розроблені на кафедрі механіки:


12. Гаврилова А.Н. Методические указания к выполнению самостоятельной работы по теоретической механике. Раздел – "кинематика". Херсон, 2003 г. Рег. № 17/188 – 03.

13. Гаврилова А.Н. Методические указания к выполнению самостоятельной работы по теоретической механике. Раздел – "динамика". Херсон, 2003 г. Рег. № 17/188 – 03.

14. Гаврилова Г. М. Методичні вказівки і завдання до виконання практичних завдань з теоретичної механіки. Херсон 2005. Рег. №28/188.-05.


Додаток

7. Робота студентів заочної форми навчання.

Спеціальність: 091802 - 091804

Дисципліна: "Теоретична механіка"


7.1. Структура дисципліни

Шифр спец.

Форма навчання

Курс

Семестр

Усьо-го годин

У тому числі


Контроль

Лекцій

Пр. занять

Лаб. роб.

СР

Залік

Іспит

КП

091802-091804

Заочна

ІІ

ІІІ

189

8

4

6

171
+

-Найменування лекцій і практичних занять, їхній стислий зміст

Обсяг годин / форма

/контролю

Лекц.

Пр. зан.

Лаб. зан.
1

2

3

4

5

Лекція №1. Статика. Плоска система сил. Умови рівноваги. Просторова система сил. Умов рівноваги.

4

2

2

С1, С2, С7

Лекція №2. Кінематика точки. способи Завдання руху точки. Швидкість і прискорення точки. Кінематика твердого тіла. Прості рухи твердого тіла: поступовий і обертовий. Плоский рух твердого тіла.

2

2

2

К1, К2, К3,

К7

Лекція №3. Динаміка матеріальної точки. Закони динаміки. Дві основні задачі динаміки точки та їх розв’язання. Загальні теореми динаміки механічної системи: теорема про зміну кінетичної енергії системи.

2
2

Д1, Д10
7.2 Теми оглядових лекцій

Завдання контрольної роботи знаходяться в "Сбірнику завданій для курсових робіт". Навчальний посібник для студентів ВТУЗов денної і заочної форм навчання під ред. А.А. Яблонського. Москва: "Интеграл – пресс", 2003.

7.3. Самостійна робота студентів.

Однакові результати заочної і денної форми навчання передбачають одну ту саму робочу програму і тому самостійно студентам заочноїформи навчання треба вивчити всі теми перед умовлені робочою програмою з дисципліни "Теоретична механіка" для бакалаврів спеціальностей 091802 - 091804.

Добавить документ в свой блог или на сайт


Реклама:

Похожие:

Програма З дисципліни Теоретична механіка iconРобоча програма з дисципліни "Теоретична механіка" для спеціальностей
Робоча програма складена на базі професійно-освітньої програми спеціальності та власного досвіду

Програма З дисципліни Теоретична механіка iconРобоча програма з дисципліни "Фізика" статус дисципліни: нормативна для спеціальностей
Міністерством освіти України, типової програми з „Загальної фізики” для професійного напрямку 0902 „Інженерна механіка”, затвердженої...

Програма З дисципліни Теоретична механіка iconПрограма дисципліни (типова) з дисципліни „логічне программування статус дисципліни нормативна для спеціальності 080403 «Програмне забезпечення автоматизованих систем»
Навчальна програма дисципліни (типова) розглянута на засідані кафедри Інофрмаційних технологій

Програма З дисципліни Теоретична механіка iconПрограма дисципліни «Інвестування» статус дисципліни вибіркова для спеціальності
Навчальна програма дисципліни розглянута на засіданні кафедри «Економіка та підприємництво»

Програма З дисципліни Теоретична механіка iconПрограма дисципліни "Економічна діагностика" статус дисципліни нормативна для спеціальності
Навчальна програма дисципліни розглянута на засіданні кафедри „Економіка та підприємництво”

Програма З дисципліни Теоретична механіка iconПрограма дисципліни стратегія підприємства статус дисципліни нормативна для спеціальності 6
Навчальна програма дисципліни розглянута на засіданні кафедри «Економіка та підприємництво»

Програма З дисципліни Теоретична механіка iconПрограма дисципліни "Економічна діагностика" статус дисципліни нормативна для спеціальності
Навчальна програма дисципліни розглянута на засіданні кафедри „Економіка та підприємництво”

Програма З дисципліни Теоретична механіка iconПрограма дисципліни "Проектний аналіз" статус дисципліни нормативна для спеціальності
Навчальна програма дисципліни розглянута на засіданні кафедри „Економіка та підприємництво”

Програма З дисципліни Теоретична механіка iconПрограма дисципліни «основи бізнесу та підприємництва» статус дисципліни вибіркова для спеціальності
Навчальна програма дисципліни розглянута на засіданні кафедри «Економіка та підприємництво»

Програма З дисципліни Теоретична механіка iconПрограма дисципліни «Внутрішньо-економічний механізм підприємства» статус дисципліни нормативна для спеціальності
Навчальна програма дисципліни розглянута на засіданні кафедри «Економіка та підприємництво»

Програма З дисципліни Теоретична механіка iconПрограма дисципліни (Типова) "Спецкурс №2" статус дисципліни вибіркова для спеціальності
Навчальна програма дисципліни (типова) розглянута на засіданні кафедри “Фізична та біомедична електроніка”

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©zi.zavantag.com 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы