Робоча програма з дисципліни „Інтелектуальна власність статус дисципліни вибіркова для спеціальності: факультетів машинобудування, технологій та дизайну, кібернетики, економіки, міжнародних економічних відносин icon

Робоча програма з дисципліни „Інтелектуальна власність статус дисципліни вибіркова для спеціальності: факультетів машинобудування, технологій та дизайну, кібернетики, економіки, міжнародних економічних відносин

Реклама:Скачать 191.78 Kb.
НазваниеРобоча програма з дисципліни „Інтелектуальна власність статус дисципліни вибіркова для спеціальності: факультетів машинобудування, технологій та дизайну, кібернетики, економіки, міжнародних економічних відносин
Дата конвертации19.12.2012
Размер191.78 Kb.
ТипРобоча програма
источник

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра „Політології і права”


Реєстр. №____________ Затверджую:

Перший проректор

____________Ф.Б.Рогальський


РОБОЧА ПРОГРАМА


з дисципліни „Інтелектуальна власність”


статус дисципліни вибіркова


для спеціальності: факультетів машинобудування, технологій та дизайну, кібернетики, економіки, міжнародних економічних відносин


Курс – 5; семестр - 9.


Денне відділення Заочне відділення


Лекцій – 12 год. Лекцій – 4 год.

Самостійна робота – 24 г од; Самостійна робота – 32 год.

Всього – 36 год. Всього – 36 год.


Залік – 9 семестр


Уклала: ст. викладач кафедри „Політології і права” Корнева А.О. патентний повірений України


м. Херсон

Робоча програма складена на базі професійно-освітньої програми, типової навчальної програми, нормативних документів з провадження КМСОНП у ХНТУ та власного досвіду викладача.


Робоча програма розглянута на засіданні кафедри „Політології і права” протокол №___ від ______________2008 р.

Завідувач кафедри _______________к.політ.наук, доцент Семенченко Ф.Г.


Робоча програма схвалена методичною радою факультету машинобудування

протокол №___ від ______________2008р.

Декан факультету _______________________Діневич Г.Ю.


Робоча програма схвалена методичною радою факультету технологій та дизайну

протокол №___ від ______________2008р.

Декан факультету _______________________Валько М.І.


Робоча програма схвалена методичною радою факультету кібернетики

протокол №___ від ______________2008р.

Декан факультету ______________________Кругла Н.А.


Робоча програма схвалена методичною радою факультету міжнародних економічних відносин

протокол №___ від ______________2008р.

Декан факультету _______________________Крючковський В.В.


Робоча програма схвалена методичною радою факультету економіки

протокол №___ від ______________2008р.

Декан факультету _______________________Софієнко А.В.


^ 1.Мета і завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі.


Науково-технічний рівень виробництва, ефективність економіки, соціально-економічний прогрес в цілому і, в решті решт, добробут суспільства, значною мірою залежать від рівня та ефективності творчої діяльності в цьому суспільстві. Однією з найпотужніших рушійних сил розвитку цивілізації є творча діяльність людей.

Розвиток цивілізації у ХХ1 ст., її постіндустріальний вектор переконливо підтвердили, що головним чинником сталого економічного розвитку можуть бути лише зростання інтелектуального потенціалу нації та науково-технологічної інновації, застосування яких суттєво впливає на обсяги та якість виробництва і споживання.

Викладання у вузах права інтелектуальної власності є настійною вимогою сьогодення. у зв’язку зі створенням і використанням об’єктів інтелектуальної власності неминуче виникають відносини правового характеру.

Організація внутрішньовиробничих ринкових відносин потребує від них глибоких знань та вмінь рішення сучасних управлінських, маркетингових, фінансових та інших задач.

Виходячи з цього метою вивчення курсу є формування у студентів знань та вмінь в області організації створення та правової охорони об’єктів інтелектуальної власності.

^ Основні завдання дисципліни.


 • засвоїти фундаментальні поняття у сфері інтелектуальної власності та орієнтацію на їх взаємозв’язок;

 • орієнтуватися у видах інтелектуальної власності, її розпізнавальних особливостях що відображені у законодавстві України та у міжнародних конвенціях інтелектуальної власності;

 • засвоїти навики створення „ноу-хау” та об’єктів авторського права, творчого підходу згідно з встановленими вимогами.


^ В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:


- значення і сутність інтелектуальної власності;

- види промислової власності;

- критерії інтелектуальної власності;

- основні законопроекти в галузі інтелектуальної власності;

- авторське право і суміжні права;

- як здійснюється міжнародно-правова охорона інтелектуальної власності.


Студенти повинні вміти:


 • визначати, що відноситься до об’єктів інтелектуальної власності;

 • працювати з джерелами захисту права інтелектуальної власності України;

 • застосовувати набуті знання з захисту інтелектуальної власності у професійній діяльності, для орієнтації в суспільно-політичному і економічному житті.^ 2. Структура дисципліни

Інтелектуальна власність

Табл.1

Шифр

спеціальності

Форма навчання

Курс

Семестр

Всього годин

В тому числі

контроль

Лекцій

Практичних занять

Самостійна робота

Залік

іспит

Всіх спеціальностей

Денна

У36

12
24

+
Всіх спеціальностей

заочна

У36

4
32

+


^ 3.Тематичний план дисципліни

Інтелектуальна власність

Табл.2Теми курсу

Кількість годин

Всього

Денна форма

Заочна форма

Лекції

Практичні заняття

самостійна робота

Лекції

Практичні заняття

самостійна робота

1. Вступ. Поняття інтелектуальної власності і її охорони

4

2
2

1
3

2. Авторське право і суміжні права


4

1
3

1
3

3. Право промислової власності

4

1
3

1
3

4. Захист прав на об’єкти інтелектуальної власності у відповідності до законодавства

4

2
2

1
4

5. Економіка і управління комерціалізацією інтелектуальною власністю

4

1
34

6. Інформаційно-аналітичне забезпечення технологічних інновацій

4

1
33

7. Оцінка прав інтелектуальної власності

4

1
34

8. Права інтелектуальної власності при трансфері технологій. Маркетинг інтелектуальної власності

4

1
34

9. Конкурентне право

4

2
24

Всього годин

36

12
24

4
324. Зміст дисципліни

Табл.3

№ навчального тижня

Найменування лекцій і практичних занять,

їх короткий зміст

Обсяг годин

Форми контролю

Лекцій

Практичних

самостійних
1

Лекція 1. Вступ. Поняття інтелектуальної власності і її охорони. Поняття інтелектуальної власності. Еволюція інтелектуальної власності.

2
2Лекція 2. Авторське право і суміжні права. Поняття авторського права і суміжних прав. Види творів України на яких поширюється авторське право. Об’єкти які не охороняються авторським правом. Суб’єкти авторського права. Особисті немайнові права та майнові права автора. Цивільно-правовий захист авторського права і суміжних прав.
3

Експрес-опитування

4

Лекція 3. Право промислової власності. Поняття та умови надання правової охорони об’єктам промислової власності Система джерел права промислової власності. Поняття виключних прав. Умови патентоспроможності винаходу, корисної моделі, промислового зразка. Міжнародна система охорони промислової власності.

2
3
5

Лекція 4. Захист прав на об’єкти інтелектуальної власності у відповідності до законодавства. Система захисту прав у сфері інтелектуальної власності. Основні форми, засоби і способи захисту прав інтелектуальної власності. Право попереднього користування.

2Експрес-опитування

7

Лекція 5. Економіка і управління комерціалізацією інтелектуальною власністю. Мета і основні способи комерціалізації прав інтелектуальної власності. Інтелектуальний капітал, його економічна природа. Формування фінансової та облікової політики в сфері інтелектуальної власності.

2
3

Експрес-опитування

9

Лекція 6. Інформаційно-аналітичне забезпечення технологічних інновацій. Інтелектуальна власність як основа інноваційного проекту. Інформаційне забезпечення інтелектуальною власністю.2
3Лекція 7. Оцінка прав інтелектуальної власності. Поняття ринку. Підходи до оцінки та методи оцінки вартості об’єктів інтелектуальної власності3
10

Лекція 8. Права інтелектуальної власності при трансфері технологій. Маркетинг інтелектуальної власності. Виникнення, розвиток та значення торгівлі ліцензіями. Характерні особливості та тенденції розвитку сучасного ринку ліцензії. Договір про передачу права власності на об’єкти промислової власності. Особливості маркетингу інтелектуальної власності.

2
3

Експрес-опитування
Лекція 9. Конкурентне право. Поняття, предмет і принципи конкурентного права. Правова основа захисту.


Експрес-опитування
Всього

12
24


^ 5. Самостійна робота студентів


На самостійне вивчення матеріалу по дисципліні „Інтелектуальна власність заплановано 24 години (денна форма навчання) та 32 години (заочна форма навчання).

Закріплення самостійно вивченого матеріалу проводиться різними методами:

 • експрес-опитування;

 • проведення самостійної роботи;

 • творчими самостійними роботами студентів (доповіді, повідомлення);

 • опитуваннями;

 • робота з законодавчими документами з захисту прав інтелектуальної власності;

 • написання контрольних робіт студентами заочної форми навчання.
№№

теми

Теми для самостійного вивчення

Кількість годин

Літера

тура

Денна форма

Заочна форма

1

^ Вступ. Поняття інтелектуальної власності і її охорони. Поняття інтелектуальної власності. Еволюція інтелектуальної власності


2

3

1,4,10,19,30,33

2

^ Авторське право і суміжні права. Поняття авторського права і суміжних прав. Види творів України на яких поширюється авторське право. Об’єкти які не охороняються авторським правом. Суб’єкти авторського права. Особисті немайнові права та майнові права автора. Цивільно-правовий захист авторського права і суміжних прав.6

8

11,27,30,33

3

^ Право промислової власності. Поняття та умови надання правової охорони об’єктам промислової власності Система джерел права промислової власності. Поняття виключних прав. Умови патентоспроможності винаходу, корисної моделі, промислового зразка. Міжнародна система охорони промислової власності3

3

14,2,30,

4

^ Захист прав на об’єкти інтелектуальної власності у відповідності до законодавства. Система захисту прав у сфері інтелектуальної власності. Основні форми, засоби і способи захисту прав інтелектуальної власності. Право попереднього користування.


2

4

1,5,10,27,37,40

5

^ Економіка і управління комерціалізацією інтелектуальною власністю. Мета і основні способи комерціалізації прав інтелектуальної власності. Інтелектуальний капітал, його економічна природа. Формування фінансової та облікової політики в сфері інтелектуальної власності.2

4

1,8,25,34,43

6

Інформаційно-аналітичне забезпечення технологічних інновацій. Інтелектуальна власність як основа інноваційного проекту. Інформаційне забезпечення інтелектуальною власністю.


3

4

7,9,10,15,18,21,29,32,42

7

^ Оцінка прав інтелектуальної власності. Поняття ринку. Підходи до оцінки та методи оцінки вартості об’єктів інтелектуальної власності

3

4

9,23,43,45

8

^ Права інтелектуальної власності при трансфері технологій. Маркетинг інтелектуальної власності. Виникнення, розвиток та значення торгівлі ліцензіями. Характерні особливості та тенденції розвитку сучасного ринку ліцензії. Договір про передачу права власності на об’єкти промислової власності. Особливості маркетингу інтелектуальної власності.


3

3

14,2,30,

9

^ Конкурентне право. Поняття, предмет і принципи конкурентного права. Правова основа захисту.

2

4

1,4,10,14,22,23,30,386. Контроль знань студентів денної форми навчання


Табл.5Вид роботи

Змістовний модуль 1

Змістовний модуль 2

Сума балів

1

2

3

4

1

2

3

4
1.

Аудиторна робота (лекції, практичні заняття)

1

2

2

2

2

2

2

2

15

2.

Модульний контроль


25


25

50

3.

Самост. робота студентів

15

4.

Підсумковий контроль

20
Разом балів

1006.2. Шкала оцінювання академічних успіхів студентів


Табл.6

Оцінка, бал

Оцінка за 100 –бальною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

Підсумковий контроль

5 – „відмінно”

90-100

А

Залік

4 – „добре”

80-89

В

4 – „добре”

66-79

С

3 – „задовільно”

56-65

D

3 – „задовільно”

50-55

Е

2 – „незадовільно”

25-49

FX
2 – „незадовільно”

24

F


За поточним модульним контролем студент оцінюється згідно набраним балам. Якщо студент не згоден з оцінкою заліку, він повинен відповісти на залікові питання і набрати балів від 80 до 100.

Добавить документ в свой блог или на сайт


Реклама:

Похожие:

Робоча програма з дисципліни „Інтелектуальна власність статус дисципліни вибіркова для спеціальності: факультетів машинобудування, технологій та дизайну, кібернетики, економіки, міжнародних економічних відносин iconРобоча програма з дисципліни Інтелектуальна власність статус дисципліни вибіркова для студентів 4 курсу для спеціальності 000001 Якість, стандартизація та сертифікація
Робоча програма складена на базі освітньо-професійної програми, типової навчальної програми, нормативних документів з впровадження...

Робоча програма з дисципліни „Інтелектуальна власність статус дисципліни вибіркова для спеціальності: факультетів машинобудування, технологій та дизайну, кібернетики, економіки, міжнародних економічних відносин iconРобоча програма з дисципліни «Страхові послуги» Статус дисципліни вибіркова Для спеціальності
Робоча програма розглянута на засіданні кафедри «податкової та бюджетної політики»

Робоча програма з дисципліни „Інтелектуальна власність статус дисципліни вибіркова для спеціальності: факультетів машинобудування, технологій та дизайну, кібернетики, економіки, міжнародних економічних відносин iconРобоча програма з дисципліни " економіка природокористування" статус дисципліни вибіркова для спеціальності
Робоча програма складена на базі типової програми, діючого навчального плану та власного досвіду

Робоча програма з дисципліни „Інтелектуальна власність статус дисципліни вибіркова для спеціальності: факультетів машинобудування, технологій та дизайну, кібернетики, економіки, міжнародних економічних відносин iconПрограма дисципліни (типова) " Організація функціонування еом " статус дисципліни вибіркова для спеціальності
Навчальна програма дисципліни (типова) розглянута на засіданні кафедри Інформаційних технологій

Робоча програма з дисципліни „Інтелектуальна власність статус дисципліни вибіркова для спеціальності: факультетів машинобудування, технологій та дизайну, кібернетики, економіки, міжнародних економічних відносин iconРобоча програма з дисципліни „ Організація функціонування еом статус дисципліни вибіркова для спеціальності
Робоча програма складена на базі професійно-освітньої програми, нормативних документів з впровадженням кмсонп у хнту

Робоча програма з дисципліни „Інтелектуальна власність статус дисципліни вибіркова для спеціальності: факультетів машинобудування, технологій та дизайну, кібернетики, економіки, міжнародних економічних відносин iconРобоча програма з дисципліни "Системи планування І контролю діяльності підприємств" Статус дисципліни вибіркова Для спеціальності
Робоча програма подається за підписом координатора кмсонп від факультету на якому викладається дисципліна

Робоча програма з дисципліни „Інтелектуальна власність статус дисципліни вибіркова для спеціальності: факультетів машинобудування, технологій та дизайну, кібернетики, економіки, міжнародних економічних відносин iconРобоча програма з дисципліни „введення до спеціальності„ статус дисципліни вибіркова для спеціальності: 050102 економічна кібернетика
Робоча програма складена на базі освітньо-професійної програми, типової навчальної програми, нормативних документів з впровадження...

Робоча програма з дисципліни „Інтелектуальна власність статус дисципліни вибіркова для спеціальності: факультетів машинобудування, технологій та дизайну, кібернетики, економіки, міжнародних економічних відносин iconРобоча програма з дисципліни "Вступ до спеціальності" статус дисципліни вибіркова для спеціальності: 050801 "Мікро- та наноелектроніка"
Робоча програма складена на базі освітньо-професійної програми, типової навчальної програми, нормативних документів з впровадження...

Робоча програма з дисципліни „Інтелектуальна власність статус дисципліни вибіркова для спеціальності: факультетів машинобудування, технологій та дизайну, кібернетики, економіки, міжнародних економічних відносин iconРобоча програма з дисципліни "Спецкурс №2" статус дисципліни вибіркова для спеціальності
Робоча програма складена на базі освітньо-професійної програми, типової навчальної програми, нормативних документів з впровадження...

Робоча програма з дисципліни „Інтелектуальна власність статус дисципліни вибіркова для спеціальності: факультетів машинобудування, технологій та дизайну, кібернетики, економіки, міжнародних економічних відносин iconРобоча програма з дисципліни «Податкова система» статус дисципліни вибіркова для спеціальності
Робоча програма складена на базі освітньо-професійної програми, типової програми, нормативних документів з впровадження кмсонп у...

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©zi.zavantag.com 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы